'Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another. - #John c.Maxwell. 
Làm lãnh đạo không phải là sự tìm chức tước, mua vị trí hay tung hô những biểu đồ tiến trình, mà tạo ảnh hưởng lên người khác.

Người thầy xoàng thì nói suông. 
Người thầy giỏi thì giảng giải. 
Người thầy giỏi hơn thì chứng minh. 
Còn người thầy vĩ đại sẽ truyền cảm hứng.

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. - #William Arthur Ward.'
613 lượt thích